Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Orient Sigorta A.Ş. Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve tabi olduğu ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kamuyu bilgilendirmek üzere alınan aksiyonlara aşağıda yer verilmektedir.

A- Finansal tablo ve raporlar

1) Mali Tablolar: Mali tablolar üçer aylık dönemler itibarıyla mevzuata uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığ’na elektronik ortamda iletilir. Ayrıca, mali tablolara ve dip not açıklamaları ile 6. se 12. ay sonunda hazırlanan bağımsız denetim raporlarına www.orientsigorta.com.tr alan isimli internet sitemizde yer verilir.

2) Faaliyet Raporu: Orient Sigorta A.Ş. faaliyet raporunda; şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı, şirketin yönetim organı, üst düzey yönetim ve personel bilgilerine, şirketin yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ve bu faaliyetler üzerinde etkisi bulunan gelişmelere ilişkin olarak yapılan değerlendirme ve alaınan aksiyonlara, finansal bilgilere ve risk konusunda yapılan tespit ve önlemlere ilişkin açıklamalara yer verilir, yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve www.orientsigorta.com.tr alan isimli internet sitemizde yer alması sağlanır.

B- Bilgilendirme Kanal ve Yöntemleri

3) İnternet Sitesi: Şirketimizin internet sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanır ve düzenli olarak güncellenir. Internet sitesine www.orientsigorta.com.tr adresinden ulaşılabilir. Internet sitesinde ürün ve şirket bilgileri ile mevzuata uyum konusunda gelirştirilen politika ve uygulama esaslarına yer verilir.

4) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler Ana Sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul toplantı çağrıları gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular yapılır.

5) Hissedarlara Yönelik Toplantılar: Şirketimiz, hissedarlarını, yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Şirketimizin güncel durumu ve stratejik konuları hakkında bilgilendirir. Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kâr dağıtım önerisi ve bağımsız denetim raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin erişimine sunulur.

6) Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya: Şirketimiz ürünleri, kampanyaları ve hakkındaki diğer gelişmeleri, sosyal medya yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunabilir, bilgileri görüşmeler veya toplantılar yoluyla da ilgililere aktarabilir.

C- Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirketimiz imza sirküleri ile belirlenen yetkiler kapsamında yöneticilerimiz tarafından yazılı veya sözlü olarak tarafından kamuoyuna duyurulabilir.