Acente Başvurusu

ACENTELİK BAŞVURUSU İÇİN LÜTFEN bilgi@orientsigorta.com.tr ADRESİNE MAİL GÖNDERİNİZ.

Acentelik Başvurusu

1- Gerçek Kişi Acente Adaylarında Aranılan Nitelikler:

a) Türkiye’de yerleşik olmasi,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması.

5684 Sayılı Kanun / 3.2. 4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa ugramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kizartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

d) Iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

e) Acente Teknik personel vasıflarını taşıması,

f) Acente Adayı En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması

g) Acente Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,

Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları 25.000 TL. 'nin altında olamaz. Bu tutar, acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır.

h) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmasi,

Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekânın, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir.

2- Tüzel Kişi Acente Adaylarında Aranılan Nitelikler:

a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,

Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL’dir. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır

d) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekânın, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir

Şirketi Temsil ve Ilzama Yetkili Olan Müdürün

a) Türkiye’de yerleşik olması,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması

c) Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

5684 Sayılı Kanun / 3.2.4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

d) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

e) Teknik personel vasıflarını taşıması,

f) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması

Gerçek Kişi Ortaklar ile Tüzel Kişi Ortakların Yetkililerinin;

a) Kanun’da belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

Ayrıca, acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında da iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.