DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) - Ürün Bilgisi

Dask, 18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Dask-Zorunlu Deprem sigortasına tabidir. Dask Zorunlu Deprem poliçesi depremin, deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının teminat altındaki binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar. Teminatı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanan Dask Zorunlu Deprem poliçenizi dilediğiniz Orient Sigorta acentesinden yaptırabilirsiniz. Dask Zorunlu Deprempoliçesinin süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Süresi biten DASK poliçenizi yenilediğinizde %20 indirim kazanırsınız. DASK Zorunlu Deprem poliçeniz olmadan hiçbir tapu, elektrik, su aboneliği işlemi yaptıramazsınız.

KAPSAM DIŞINDA KALAN BİNALAR

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılıKamu KonutlarıKanununa tâbi olan veya kamu hizmet binasıolarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarıve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemişbinalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, Manevi tazminat talepleri, Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

DASK Teminatları

  • Depremin Neden Olacağı Maddi Zararlar
  • Deprem Sonucu İnfilakın Neden Olacağı Maddi Zararlar
  • Deprem Sonucu Yer Kaymasının Neden Olacağı Maddi Zararlar
  • Deprem Sonucu Yangının Neden Olacağı Maddi Zararlar
  • Deprem Sonucu tsunaminin Neden Olacağı Maddi Zararlar
  • Sigortalı Binada Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar

DASK ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Uygulamadaki Yapı Tarzları ve Tanımları Nelerdir?

DASK Zorunlu Deprem uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur:DASK içerisinde yer alan bu yapı tarzları: Çelik, Betonarme Karkas: Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer almaktadır.Yığma Kâgir: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.

DASK Zorunlu Deprem Poliçesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

(DASK)Zorunlu Deprem Poliçesi’nin süresi bir yıldır. DASK sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

DASK Zorunlu Deprem Poliçesinin kapsamı nedir?

(DASK)Zorunlu Deprem, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik olarak oluşturulan bir zorunlu deprem ürünüdür. Dask, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili DASK şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir deprem ürünü olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı deprem teminat sağlamaktadır.

İnşa halindeki konutlar için DASK Zorunlu Deprem poliçesi yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar DASK Zorunlu Deprem Poliçesi işlemi yapılmaz.

İşyerleri DASK teminatları kapsamında mıdır?

(DASK) Zorunlu Deprem‘in Genel Şartlar A-2 Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, DASK Zorunlu Deprem şartları kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem poliçesi yaptırılması gereklidir.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

DASK Zorunlu Deprem ile binalardaki; Temeller, taşıyıcı sistem, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalar, asansörler teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olara Yangın Poliçesi yani Orient Konut Yangın teminatı alınabilir.

Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar DASK kapsamı dışındadır.“Hazine”, “Belediye” gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği “inşaat ruhsatı” bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Poliçesinin kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda ” inşaat ruhsatı” şartı aranmadığı için DASK| Zorunlu Deprem Poliçesi yaptırılabilir.

Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine DASK Zorunlu Deprem Poliçesi düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, DASK|Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.

Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları için TIKLAYINIZ.